Disclamer

Disclaimer 

De Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis uit de natuurgeneeskunde en zijn als aanvulling op de reguliere medische inrichtingen, behandelingen en adviezen en niet als vervanging hiervan. De praktijk Voor Vegatest, EAP & Radtstherapie zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen. 

Deze website is voor Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie speciaal gemaakt op basis van de informatie die nodig is om cli├źnten te informeren. Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gedaan. De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatiebron ten behoeve van cli├źnten.

Van deze website mag niets zonder toestemming worden gebruikt. Het Nederlands Recht is hierop van toepassing.

 

Betalings- en behandelvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

1. Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie en haar pati├źnten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van het intake formulier uitgereikt aan een ieder die zijn/haar medische verwijzing afgeeft in afwachting van een eerste afspraak.

 

2. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers. Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie berekent de bij haar pati├źnten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de daarvoor door de NOAG beroepsvereniging vastgestelde richtlijnen.

 

3. Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde pati├źntenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de pati├źnt (en) dien(en) uiterlijk 48 tot 96 uur, bij meer dan een pati├źnt, voor aanvang van de behandeling door hem/haar telefonisch te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie zich het recht voor om 75 % van het tarief van de voorgenomen behandeling bij de pati├źnt in rekening te brengen, ongeacht hoe zij/hij ┬áverzekerd is, wanneer in de voor de pati├źnt gereserveerde tijd geen andere pati├źnt wordt behandeld. De door of vanwege Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie afgezegde afspraken worden verzet naar een nadere tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De pati├źnt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of┬á geldelijke compensatie.

 

4. Contante betaling is gewenst. Gefactureerde betalingen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur door de pati├źnt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

 

5. Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent de┬á verrichtte behandeling(en), dient de pati├źnt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie te richten. Echter, de betalingsverplichting van de pati├źnt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, doordat de pati├źnt een klacht indient bij de NOAG of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt. ┬áBehandelingen verricht door Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie vindt plaats op eigen verzoek en pati├źnt gaat┬á accoord goed ge├»nformeerd te zijn door therapeut over de te verwachten resultaten/bijwerkingen/nawerkingen en neemt dit geheel voor eigen risico.

 

5.1 Indien Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

5.2 Indien Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie aansprakelijk is voor directe schade, dan is die

aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het faktuurbedrag.  Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeringsmaatschappij aan Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie  in het voorkomende geval

te verstrekken uitkering.

 

5.3 In afwijking van hetgeen onder 5.2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

5.4 Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

 

5.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie

 

6. Bij niet-betaling door de pati├źnt binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de pati├źnt van rechtswege in verzuim en brengt Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie de wettelijke rente over het verschuldigd factuurbedrag bij de pati├źnt in rekening over de periode dat de pati├źnt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.

 

7.Indien de pati├źnt in verzuim verkeert is Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel van de pati├źnt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

 

8. Voorts is Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie gerechtigd ÔÇô wanneer de pati├źnt in verzuim verkeert -┬á incassomaatregelen jegens te pati├źnt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen alsdan voor rekening van de pati├źnt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaand factuurbedrag, zulks met een minimum van

ÔéČ 23,00, exclusief omzetbelasting.

 

9. Alvorens Praktijk voor Vegatest, EAP & Radtstherapie pati├źnt in behandeling neemt, is pati├źnt verplicht deze intake vragenlijst c.q betalings- en behandelvoorwaarden te ondertekenen.